ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
ร่วมงานกับเรา

การพัฒนาบุคลากร

นอกเหนือจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ทางบริษัท ฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การดำเนินงานขององค์กรเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
นอกเหนือจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ทางบริษัท ฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การดำเนินงานขององค์กรเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม ดูงาน อย่างต่อเนื่อง กับสถาบัน องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียงในการพัฒนาบุคคลากรทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางด้านบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในทุกๆด้านเพื่อรองรับกับระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ฝึกอบรมสัมมนา

หัวข้อ

 1. บทบาทหน้าที่ของนักบริหารงานบุคคล
 2. การประเมินค่างานและจัดระดับงาน
 3. นักอาชีวอุตสาหกรรม
 4. การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์กร
 5. กลยุทธ์การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนและระบบบัญชีบริหารต้นทุนกิจกรรม
 6. พัฒนาทักษะนักขายมืออาชีพภาคปฏิบัติ
 7. เทคนิคการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 8. พัฒนาทักษะนักขายมืออาชีพ
 9. การจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม
 10. นวัตกรรมการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ
 11. อื่นๆ