ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เกี่ยวกับเรา
ประวัติและการดำเนินธุรกิจ
คุณภาพเกรดเหล็ก

ประวัติบริษัทรัชดาวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพื่อจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2522 โดยประกอบธุรกิจในลักษณะซื้อมาขายไป บนพื้นที่อาคารพานิชย์ย่านถนนพระราม 3 ต่อมาได้ขยายศูนย์กระจายสินค้าในบริเวณใกล้เคียงบนพื้นที่กว่า 10 ไร่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และด้วยปริมาณความต้องการการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้บริษัทเริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณแบบขึ้นรูปเย็น โดยในปี พ.ศ. 2542 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ บนถนนเอกชัย-บางบอน เพื่อเป็นศูนย์การผลิตและบริการเหล็กครบวงจร

การดำเนินธุรกิจและพันธกิจ

ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง จำกัด มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มุ่งให้บริการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณประเภทต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการคัดเลือกสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กจากผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วโลก ตามมาตรฐานสากลของ JIS , DIN , ASTM เป็นต้น และแปรรูปวัตถุดิบ โดยวิธีการขึ้นรูปเย็นเพื่อให้ได้เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับการใช้งาน อันมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามประเภทอุตสาหกรรม

สินค้าและบริการ

จากนโยบายการเป็น บริการอย่างครบวงจร ที่มีผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณทุกประเภท เช่น เหล็กรูปตัวซี ท่อเหล็กประเภทต่างๆ ท่อประปา เหล็กฉาก เหล็กรางหนา เหล็กแผ่น เหล็กเส้นกลม เหล็กเอชบีม เหล็กแบน ฯลฯ ซึ่งทำให้ลุกค้าได้รับความสะดวกในการจัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งเดียวภายใต้เวลาที่เหมาะสม นอกเหนือจากสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการด้านการจัดจำหน่าย การตลาดและการบริการ เช่น การรับสลิต,การรับตัดและพับขึ้นรูป ให้เป็นไปตามลักษณะและขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาและติดตามผลจากการใช้งานของลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงนโยบายที่มุ่งมั่นในการให้บริการการขนส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา